امروز: پنجشنبه، 28 تير 1403 |
    16:39
دانلود نرم‌افزار همراه

فهرست خدمات

English | عربی | German | French

جهت دریافت خدمات الکترونیکی ابتدا اقدام به ثبت و اخذ نام کاربری از طریق منوی عضویت نمایید و پس از اخذ نام کاربری و کلمه عبور اقدام به ثبت درخواست خدمات گردد.

صفحه خدمات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سامانه ملی خدمات دولت

 


ردیف شناسه خدمت عنوان خدمت نحوه ارائه خدمت راهنمای استفاده از خدمت شناسنامه خدمات اخذ خدمت سوالات متداول بیانیه سطح خدمت شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
۱ 13081383102

حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی حوزه فاوا

الکترونیکی شناسنامه خدمت سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

84977727
f.esmaeilzadeh@itrc.ac.ir

خانم فاطمه اسماعیل زاده خراسانی

۲ 18041383101

جذب دانشجوی مقطع کارشناسی جهت کارآموزی در حوزه فاوا

الکترونیکی شناسنامه خدمت سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

44658662
a_moghaddas@itrc.ac.ir

آقای علی مقدس نژاد

۳ 13081383100

حمایت از همایش‌ها و مشارکت در برگزاری آنها در حوزه فاوا

الکترونیکی شناسنامه خدمت سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

84977185

h.hadian@itrc.ac.ir

آقای سیدهادی‌هادیان

۴

13081383103

انتشار مقالات علمی حوزه فاوا الکترونیکی شناسنامه خدمت سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

۸۴۹۷۷۰۸۴
ijict@itrc.ac.ir

خانم مژگان عزیزی

ردیف شناسه خدمت عنوان خدمت نحوه ارائه خدمت راهنمای استفاده از خدمت شناسنامه خدمات دسترسی به خدمت سوالات متداول بیانیه سطح خدمت شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
۱

13081995101

ارائه اسناد و منابع علمی به صورت امانی

الکترونیکی شناسنامه خدمت سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

asadeghi@itrc.ac.ir

 اعظم صادق زاده

۲

13081995100

جستجوی منابع علمی فاوا الکترونیکی شناسنامه خدمت سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

asadeghi@itrc.ac.ir

 اعظم صادق زاده

ردیف شناسه خدمت عنوان خدمت نحوه ارائه خدمت راهنمای استفاده از خدمت شناسنامه خدمات دسترسی به خدمت سوالات متداول بیانیه سطح خدمت شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت (پزوهشکده IT) شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت (پژوهشکده CT ) شماره تماس و نام واحد پاسخگویی زیرخدمت (پژوهشکده امنیت)
۱ 13061384100 تایید نمونه محصولات و خدمات فاوا الکترونیکی شناسنامه خدمت سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

84977957

abolghasemi@itrc.ac.ir

پیمان ابوالقاسمی

84977111
yeganeh@itrc.ac.ir
حسن یگانه

84977183

souzani@itrc.ac.ir

افشین سوزنی

۲ 13061384101 تست محصولات و خدمات فاوا الکترونیکی شناسنامه خدمت سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

84977957

abolghasemi@itrc.ac.ir

پیمان ابوالقاسمی

84977111

yeganeh@itrc.ac.ir

حسن یگانه

84977183

souzani@itrc.ac.ir

افشین سوزنی

۳

13061384102

ارائه زیر ساخت آزمایشگاهی حوزه فاوا الکترونیکی شناسنامه خدمت سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

84977957

abolghasemi@itrc.ac.ir

پیمان ابوالقاسمی

84977111

yeganeh@itrc.ac.ir

حسن یگانه

84977183

souzani@itrc.ac.ir

افشین سوزنی

 

 

 

قابل توجه متقاضیان و مشتریان دریافت خدمات پژوهشگاه ارتباطات و فن آوری اطلاعات

با عنایت به مدل فرایند ارایه خدمات در پژوهشگاه ارتباطات و فن آوری اطلاعات متولی پاسخگویی به دریافت خدمات به شرح ذیل می‌باشد:
متولی خدمت «آموزش و ترویج دانش فاوا» دفتر امور پژوهشی با شماره تماس 84977674 می‌باشد
متولی خدمات «تست و تایید نمونه محصولات و خدمات حوزه امنیت فاوا» پژوهشکده  امنیت با شماره تماس 84977714 می‌باشد.
متولی خدمات «تست و تایید نمونه محصولات و خدمات حوزه فناوری ارتباطات» پژوهشکده  CT با شماره تماس 849777263 - 84977522 می‌باشد.
متولی خدمات «تست و تایید نمونه محصولات و خدمات حوزه فن آوری اطلاعات» پژوهشکده  IT با شماره تماس 84977806 - 84977957 می‌باشد.
متولی خدمات «اسنادی حوزه فاوا» مرکز اسناد و آمار پژوهشگاه با شماره تماس 84977347 می‌باشد.


ارائه خدمات الکترونیک: در تمامی ساعات و روز‌های هفته انجام می‌پذیرد.
ارائه خدمات حضوری: از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ (روز‌های اداری )جهت ارتباط با همکاران میز خدمت از طریق شماره تلفن ۸۴۹۷۷۸۵۲ اقدام فرمایید.
در صورت شکایت از نحوه ارائه خدمات از طریق شماره تلفن‌های 84977042  و 84977759  و یا به سامانه   https://bazresi.itrc.ac.ir/  و یا از طریق ایمیل  bazresi@itrac.ac.ir  اقدام فرمایید